Moastølen

Føretak i  jordbruket kan no søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak jordbruket (SMIL) og til drenering av grøfta jordbruksjord. Søknadsfristen frå SMIL-midlane er 1. juni, medan søknadar om grøfting er 15. oktober. 

507831200

Vaksdal kommune ønskjer kontakt med personar med demens og deira pårørande. Hensikta er å få kunnskap om kva som kan gjerast for at kvardagen skal bli lettare.