HeimVeg, vatn, avlaup og bossKommunale avgifter

Kommunale avgifter

Alle prisar oppgitt er inklusiv mva.

Vatn- og avlaupsgebyr

 

Abonnementskategori

Vatn

Pris/abonnent

Avlaup

Pris/abonnent

Bustad

 

 

Frittståande bueiningar < 60 m2

Kr. 1.574,-

Kr. 1.155,-

Bueiningar i fleirbustad/kombinerte bygg

 

Kr.  1.827,-

 

Kr. 1.320,-

Frittståande bueiningar > 60 m2

Kr.  2.284,-

Kr. 1.650,-

Næring

 

 

Anna næring/verksemd

Kr.  2.284,-

Kr. 1.650,-

Offentlege bygg

(Adm.bygg, skular, barnehagar)

 

Kr.  4.568,-

 

Kr. 3.300,-

Sevicenæring (overnatting og servering)

 

Kr.  6.852,-

 

Kr. 4.950,-

Institusjonar (sjuke-

/pleieheimar, omsorgsenter

 

Kr.  9.136,-

 

Kr. 6.600,-

Våtnæring (tekstil)

-

Kr. 8.250,-

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på einingspris, sjå tabell under.

Forbruksgebyr

Einingspris per/m3

Vatn

11,61

Avlaup

11,43

Leige av vassmålar

   

Årleg leige/gebyr pr. installert målar dim Ø t.o.m 1 ” (toms):

Kr. 312,50

Årleg leige/gebyr pr. installert målar dim  Ø større enn 1” (toms):

Kr 625,00

TILKNYTINGSGEBYR

Ein fast sum vert lagt til grunn for eingongsgebyret.

Tilknytingsgebyr

Gebyr inkl. mva

Vatn

Kr.  15.625,00

Avlaup

Kr.  15.625,00

Feie- og tilsynsgebyr

Kr 364,- pr. pipe  inkl. mva.

For røykpiper med to pipeløp skal feie- og tilsynsgebyret vera 1,5 gonger gebyret for ei pipe.

Innan tenesta feiing og tilsyn, har kommune opparbeidd eit bunde driftsfond som må nyttast til å redusere gebyret for 2018.

Slamgebyr

Gebyr for tømming av slamavskiljar

Tank våtvolum

Gebyr 

0,1 til 4 m3

Kr 1.253,-

4,1 til 8,0 m3

Kr 2.119,-

> Større enn 8,0 m3 (pris per m3)

Kr 331,-

Hytter/Fritidshus

Kr 626,-

For bustader - tømmefrekvens:

Slamavskiljaren skal tømast annakvart år, medan gebyret vert å krevja inn årleg.

For hytter - tømmefrekvens:

Slamavskiljaren skal tømast kvart fjerde år, medan gebyret vert å krevja inn årleg.

Renovasjonsgebyr

140 liter behaldar - "Minimumskunde": kr 1. 913,42 inklusiv 12 tømmingar i året. (6 tømminger pr halvår)

Ekstra tømming utover 6 per halvår -  kr 32,91 per tømming blir avrekna kvart halvår.

Gebyr for hytter/campingvogner vert rekna i % av gjennomsnittskunde.

Utfyllande informasjon om kategoriar for mellom anna utrekning av hytterenovasjon: www.bir.no


Sist oppdatert: 24.10.2018
Publisert: 03.10.2018