HeimPolitikk og høyringarSentrale råd, utval, styre og nemnder

Sentrale råd, utval, styre og nemnder

Formannskap/plan- og økonomiutval

Formannskapet er på vegne av kommunestyret kommunen sitt sentrale styringsorgan, med eit særleg ansvar for økonomi- og plansaker. Det gjer i tillegg vedtak i ei rekkje saker etter fullmakt frå kommunestyret. Formannskapet har også mynde å gjere vedtak i saker som skulle vore avgjort av anna kommunalt organ, når det ikkje er tid til å innkalle dette, jf. kommunelova § 13.

Formannskapet i Vaksdal har 7 medlemmer. Formannskapet sine faste representantar og vararepresentantar skal vere faste medlemmer av kommunestyret. Møta i formannskapet vert leia av ordføraren.

Når har Formannskapet møte?

Formannskapet møter til vanleg ein mandag i månaden. Møta vert haldne i kommunestyresalen i heradshuset på Dale. Møta tar til kl 12.00, og er opne for publikum, sjå møteplan og annonsering i avisene.

Reglement for Formannskap/Økonomiutvalet finn du her. 

Sjå oversyn over medlemmer i utvalet her. 

Levekårsutvalet

Utvalet har 7 medlemmer, kommunestyret vel leiar og nestleiar. Levekårsutvalet sitt arbeids- og ansvarsområde er helse og omsorg, folkehelse, oppvekst og opplæring, og andre saker som naturleg fell innafor utvalet sitt ansvarsområde.

Reglement for levekårsutvalet finn du her. 

Sjå møteplan og oversyn over medlemmer i utvalet her.

Administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet behandlar saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Administrasjonsutvalet er sett saman av representantar for kommunen og dei tilsette. Dei tilsette sine representantar vert valt av og blant dei tilsette for to år av gongen. Fleirtalet i utvaleet skal bestå av representantar for kommunen. Kommunestyret vel sjølv kommunen sine representantar og utvalet sin leiar og nestleiar blant desse. 

Arbeidsmiljøutval

Arbeidsmiljøutvalet skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda..

Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i verksemda, og følge nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

Kontrollutval

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegner.
Henvending til sekretariatet for kontrollutvalet i Vaksdal, kan sendast på e-post til kontrollutvalet@hfk.no

Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ein ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Revisjon 

Vaksdal kommune har inngått avtale med Deloitte AS om revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet.

Sekretariat

Vaksdal kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune
Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. Til dømes føring av møteprotokoll og iverksetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet er direkte underlagt kontrollutvalet. Dei pliktar å følgja utvalet sine retningslinjer og pålegg.

Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmer og minimum ein av desse må vere medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.
Utvalet er heimla i kommunelova  og forskrift om kontrollutval
Kontrollutvalet har normalt 6 ordinære møteri året. Møta er opne for publikum.

Sjå møteplan med sakskart og oversikt over medlemmer i Kontrollutvalet her.

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet er støttespelar og eit rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem funksjonshemma sine behov og interesser. I lova er nemnt at dette m.a. gjeld saker om tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne, og tenester for folk med nedsett funksjonsevne.

Sjå møteplan og oversyn over medlemmer i rådet her.

Eldrerådet

Eldrerådet arbeider for å styrke eldre si deltaking og medverknad på alle samfunnsområde.
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet kan uttala seg om alle forslag som grip inn i levekåra for eldre i kommunen.

Sjå møteplan og oversyn og medlemmer i rådet her.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av ungdommar som er med å fremje forslag om tiltak for born og unge i kommunen, og vert orientert om, og gjev innspel til kommunen i, saker som angår born og unge.

Her er ungdomsrådet sine 7 representantar

May Kristin Løtvedt Larsen (leiar)
Vegard Gullbrå Tollefsen (nestleiar)
Ina Pettersen
Emma Bolstad Farestveit
Nathalia Angelica Mo Lilletvedt 
Regine Kydland
Ingeborg Straume Audestad

Andre utval m.m. i Vaksdal kommune

Oversikt over utval, råd m.m. og valde medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019- 2024.


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 29.06.2018