HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av planvedtak - kollektivterminal på Dale

Kunngjering av planvedtak - kollektivterminal på Dale

Trykk her for å lese dokumenta i saka.

Grunneigarar, lag og organisasjonar og offentlege instansar er direkte tilskrive.

Har du spørsmål, ta kontakt med kommuneplanleggar Gjertrud Karevoll:

Telefon: 915 60 795

E-post: gjertrud.karevoll@vaksdal.kommune.no

Klage og verknad av plan

Klagefrist 24.juli

Vedtaket kan etter påklagast til Fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. (Plan- og bygningsloven §1-9).  Klage må vere framsett skriftleg til Vaksdal kommune, helst på e-post:post@vaksdal.kommune.no, seinast innan 24. juli 2019.
Det må framgå av brevet at det gjeld klage, og kva som vert klaga på. Den må grunngjevast, og eventuelt understøttast med opplysningar. Klagebrevet skal sendast til kommunen, men stilast til Fylkesmannen i Vestland.

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. PBL §12-4. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3- tre år- etter denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-2 og 3.


Sist oppdatert: 08.08.2019
Publisert: 26.06.2019