Planane våre

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for Vaksdal kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga i Vaksdal og angår derfor alle som bur, jobbar og lever i kommunen.

Les meir om plansystemet her.

Kommuneplan

Samfunnsdel

Samfunnsdelen 2017 - 2028. Sjå samfunnsdelen her (pdf). 

Arealdel

Kommuneplanen sin arealdel 2019 - 2031 - vedteke av kommunestyret 23. september 2019.

Trykk her for å lese planomtale. (PDF)

Trykk her for å lese plankart. (PDF)

Trykk her for å lese føresegner. (PDF)

Kommunedelplanar
Reguleringsplanar

Korleis finne fram til gjeldande reguleringsplan for eit område?

Reguleringsplanar med tilhøyrande dokument kan du finne på nettet ved å gå til Nordhordlandskart. Her får du opp informasjon om alle reguleringsplanar i Vaksdal kommune.

Gå til Nordhordlandskart. Blogg med brukarrettleiing finn du her

Planar under arbeid

I samband med statleg planlegging av nye traséar for E16 og dobbeltspor for Vossebana mellom Arna og Voss, har vi starta planarbeid for nye områdeplanar for tettstadane Vaksdal og Stanghelle. Den nye infrastrukturen vil legge premiss for framtidig bruk av areal i sentrum av tettstadane, og dei kommunale områdeplanane vil vere i parallell prosess med statleg plan.

Trykk her for å lese planprogram Vaksdal (PDF)

Trykk her for å lese planprogram Stanghelle (PDF)

Kommunen har invitert og gjennomført prosessen «Framtidsbilete 2040» for begge tettstadane i 2018. Her finn du rapportane:

Trykk her for å lese framtidsbilete Vaksdal (PDF)

Trykk her for å lese framtidsbilete Stanghelle (PDF)

Vi har og laga stadsanalysar med utgangspunkt i heile planområdet. 

Trykk her for å lese stadsanalyse for Vaksdal (PDF - OBS stor fil)

Trykk her for å lese stadsanalyse for Stanghelle (PDF- OBS stor fil)

Kunnskapsgrunnlag

Folkehelseoversyn for Vaksdal kommune (pdf). 

 

Kontaktinfo

Treng du hjelp til å finne planar, kontakt 

Tone Dale


Sist oppdatert: 23.06.2020
Publisert: 01.06.2018