Skjenkeløyve for alkohol

Skal du starte ein serveringsstad og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsløyve og skjenkeløyve.

Slik søkjer du

Du søkjer skjenkeløyve for alkohol elektronisk. 

Klikk her for å komme til søknadsskjema

 

Du kan og skrive ut skjemaet og sende det til 

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

 

Før du søkjer

Gjer klar følgjande vedlegg:

 • Planteikningar som viser arealet og funksjonane i lokalet.
 • Stadfesta dokumentasjon på at styrar og avløysar for styrar har bestått kunnskapsprøven.
 • Firmaattest frå Brønnøysundregisteret. Gjeld for deg som søkjer løyvet. Attesten må ikkje vere eldre enn 2 månader.
 • Skatteattest. Gjeld for deg som søkjer løyvet.
 • Dokumentasjon på at styrar og avløysar for styrar er tilsett ved skjenke- eller salsstaden.
 • Bruksløyve frå bygningsmyndigheitene.
 • Eigenerklæring der det går fram at du som søkjer har tilgang til lokala der du skal drive (leigeavtale).
 • Dokumentasjon på serveringsløyve, dersom du ikkje søkjer om dette også.
 • Dokumentasjon på at kravet om internkontroll er oppfylt.
 • Dokumentasjon på at du før oppstart har fått alle nødvendige løyver frå Mattilsynet.
 • Utskrift av aksjeeigarbok med alle involverte aksjonærar. Eigarforholda må vere stadfesta av revisor.
Krav til søkjar
 • Styrar og avløysar for styrar må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkeløyve.
 • Du må ha plettfri vandel.
 • Styrar og avløysar for styrar må vere tilsett eller ha ein eigarstilling på staden.
 • Styrar og avløysar for styrar må vere over 20 år.
 • Du må skildre av opplegget for drifta, som hindrar at lyd frå skjenkestaden blir til vesentleg sjenanse eller ulempe for dei som bur i området. Det same gjeld orden på området kring inngangspartiet.
 • Vi må ha dokumentasjon frå brannvesenet på kor mange personar du maksimalt har lov til å ha i lokalet ditt.
 • Søknaden må innehalde opplysningar om at verksemda vil bli registrert i manntalet for meirverdiavgift så snart du får registreringsplikt.
 • Du må dokumentere at alle tilsette er registrert i arbeidstakarregisteret, at dei har lovlege arbeidskontraktar og at det er teikna yrkesskadeforsikring for alle tilsette.
Kva seier lova?
Slik klagar du

Er du ikkje nøgd med vedtaket, kan du klage innan tre veker frå du fekk vedtaket frå kommunen. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vi bør endre vedtaket. Har du behov for rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. Dersom vi i kommunen står ved avgjerda vår, sender vi saka vidare til Fylkesmannen som tar ei endeleg avgjerd.

Fylkesmannen behandlar saka di så raskt som mogleg. Dersom det tar meir enn ein månad før du kan få svar, tar dei kontakt med deg. Dei tar også kontakt dersom dei manglar informasjon i klagen din.

Klagen sender du til 

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

eller på e-post til:

post@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 03.02.2020
Publisert: 30.05.2018