Enøkstønad

Informasjon om søknadsprosessen for 2024 vil komme i løpet av våren.

Du må vente med å sende inn søknad til vi kjem med informasjon om korleis søknadsprosessen blir.

Svar på søknad om midlar til ENØK-tiltak frå 2023

Vi er i gang med å senda ut dei siste svara på søknader om Enøk-stønad og har no starta behandlinga av innsendt dokumentasjonen. I denne tildelingsrunda har vi fordelt 3 millionar i enøk-stønad til 150 innbyggarar/husstandarDet var ikkje midlar til alle som har søkt, så om lag 20 personar får dessverre avslag på søknaden. 

Hugs å sende inn kopi av både kvittering og faktura. Om du sender inn all dokumentasjon tidleg, vil du få stadfesting på utbetalinga raskare, og deretter sjølve utbetalinga.

Kva skjer vidare

  • Tiltaket og betaling må vere gjennomført innan 31.12.23.
  • Etter innsending av kvittering og annen dokumentasjon vil du motta eit nytt vedtak gjeldande utbetaling.
  • Førehandsgodkjenninga er gyldig fram til 31.12.23. Etter dette fell den bort av seg sjølv, dersom søknad om utbetaling ikkje er sendt inn. 
  • Frist for innsending av dokumentasjon er 31.01.24.
  • Utbetalingvedtak og utbetalingar startar ikkje før alle saker er handsama.

Sist oppdatert: 04.04.2024
Publisert: 15.10.2018