HeimBarnehageSøkje eller endre plass

Søkje eller endre plass

Rett til barnehageplass

Barn som fyller eit år innan 1. desember det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innan utgangen av den månaden barnet fyller eit år.
Barnet må vere folkeregistrert i Vaksdal kommune.
Heile prosessen rundt det å søkje, endre eller seie opp ein barnehageplass er elektronisk.

Slik søkjer du

1. mars er søknadsfrist for barnehageplass i Vaksdal kommunale barnehage for barnehageåret 2019/2020.

Klikk her for søknadsskjema for 2019/2020

Treng du hjelp til å fylle ut søknad kan du kontakte styrar i ein av kommunen sine barnehagar, eller einingsleiar for barnehage.

Barn med prioritet

Kommunen skal prioritere å gi plass til følgjande barn i hovudopptaket:

  • barn med nedsett funksjonsevne
  • barn med vedtak frå barnevern - familiar som har hjelpetiltak, eller der barnevernstenesta har omsorg for barnet. Sjå Lov om barnevernstenester.

Søkjer du plass til eit barn med rett til prioritet? Hugs å sende dokumentasjon til kommunen innan søknadsfristen 1. mars.

Krav til dokumentasjon

Sakkyndig instans må stadfeste at barnet har nedsett funksjonsevne. Vedtak i høve til barnevernslova må dokumenterast med fylkesnemndas vedtak, barnevernstenesta sitt vedtak, eller domstolsvedtak.

Flytte eller bytte barnehage

Flyttar du til ein annen plass i Vaksdal kommune, kan du behalde barnehageplassen du har. Ønskjer du plass i ein annan barnehage, må du sjølv søkje om ny barnehageplass. Bruk det vanlege skjemaet, men kryss av for at du ønskjer å byte barnehage.

Endre opphaldstid i barnehagen

Dersom du vil endre opphaldstida til barnet i barnehagen, søkjer du elektronisk.

Velg "søknad om bytte av barnehageplass" på søknadsskjemaet. Velg overflytting frå barnehagen og dagens tal timar til same barnehage og til ønskja tal timar.
Søknader vert vurdert fortløpande og endringane trer i kraft frå neste månad.

Oppseiing av plass

Barnehageplassen må seiast opp skriftleg med minst ein månads varsel. Sluttar barnet etter 1. mai kan det krevjast betaling for resten av barnehageåret.

Permisjon  

Du kan få permisjon for heile barnehageåret. Kortare periodar kan vurderast viss det let seg gjere å tilby den ledige plassen til andre born. 

Søknadsskjema for inneverande år

Bruk dette skjema viss du vil endre storleiken på barnehageplass, eller viss du har ynskje om byte av barnehage i inneverande år:

Søknad om barnehageplass for 2018/2019

Kontakt

Gunn E. Melgård Aase
Einingleiar barnehage

Mobil: 412 33 585
E-post: gunn.melgard.aase@vaksdal.kommune.no

Kva seier lova?

Trykk her for å gå til Barnehagelova

 


Sist oppdatert: 16.01.2019
Publisert: 19.04.2018