HeimBarnehageBarn med spesielle behov 0-6 årTilrettelegging ved nedsett funksjonsevne

Tilrettelegging ved nedsett funksjonsevne

Tilrettelegging ved nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at born med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Kommunen si tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er naudsynte for at barnet skal kunne nyttiggjere seg av barnehageplassen. Plikta gjeld born med nedsett funksjonsevne, er busett i kommunen og har barnehageplass.

Foreldre eller føresette melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbod til sitt barn. (Sjå lenkje til skjema under.)  Barnehagen barnet går i kan gje rettleiing i utfylling av skjema.

Slik melder du

Du kan melde heile året, det er ingen frist. 

Her finn du skjema for melding om behov for tilrettelegging   

Skjema sender du til:

Vaksdal kommune
Eining for barnehage
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.  

Kva skjer vidare?

Kommunen vurderer meldingane som kjem inn, og kan gjere vedtak om tilrettelegging. I sakshandsaminga kan det vere aktuelt å hente inn dokumentasjon frå andre instansar som er relevante for barnet. Avgjerda er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldra har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen.

Kva får du?

Barnehagen skal tilpasse tilbodet for barn som treng ekstra støtte i ein kortare eller lengre periode. Det kan vere sosial, pedagogisk og/eller fysisk tilrettelegging. Tilbodet blir vurdert og justert om behova endrar seg.

Kontakt

Einingsleiar barnehage
Gunn Elisabeth Melgård Aase

Kva seier lova?

Barnehagelova § 19 g skildrar retten til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Trykk her for å lese kva lova seier


Sist oppdatert: 08.11.2019
Publisert: 18.07.2018