HjemNyheiterSøknad om straumstøtte for organisasjonar - frist 16.november

Søknad om straumstøtte for organisasjonar - frist 16.november

Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00.

No kan du søke straumstøtte for perioden juli til september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande.

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Mottakarar får dekt 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen.

Kven kan søke? 

Søkar må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og desse organisasjonane har rett til å søke: 

  • Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret. Vi oppfordrar organisasjonar som oppfyller kriteria, til å registrere seg.

  • Verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligregisteret kan søke dersom eigarar/medlemmer med bestemmande innverknad er registrerte i Frivilligregisteret.
    Dette gjeld til dømes idrettslag som har skilt ut drifta i eit eige selskap som ikkje er registrert i Frivilligregisteret, der idrettslaget har den bestemmande innverknaden.

  • Andre frivillige verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligheitsregisteret:  

    Kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg er driven av frivillig arbeidsinnsats og det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda.

    Med frivillig arbeidsinnsats meiner vi menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida. Til dømes kan frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kyrkja, grendehus og lokale forsamlingshus søke om dei hovudsakleg er drivne av frivillig arbeidsinnsats.

Trykk her for å lese meir om vilkåra for ordninga og korleis du kan søke.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 26.10.2022