Du er her: Framsida ›› Oppvekst ››

Oppvekst

Bilete av barnehender

Barn født i november 2016 kan få rett på barnehageplass frå 2017

24. januar 2017

Utvidinga av retten til barnehageplass forutsett at Stortinget fattar eit endeleg vedtak om lovendring.

Bilete frå samling om samarbeid ved mistanke om overgrep mot born

Dei sårbare borna - frå bekymring til handling

24. januar 2017

Tverrfagleg samarbeid ved mistanke om vald og overgrep mot born.

Ungdom med refleks

Bli sett - bruk refleks!

17. oktober 2016

Torsdag 20. oktober er den nasjonale refleksdagen og vi oppfordrar alle innbyggjarar, både vaksne, ungdomar og born, om å nytte refleks i haust- og vintermørke.

Vaksdal kommune sitt folkehelseoversyn - utarbeidd i 2015

29. august 2016

Folkehelselova § 4 slår fast at «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen». Godt oversyn skal gjera folkehelsearbeidet meir treffsikkert.

Høyringssvar om skulestruktur i Vaksdal kommune

9. februar 2016

Her finn du alle høyringssvara som er komne inn til kommunen.
Vi oppdaterer kontinuerleg.

Lærar i undervisning

Moglegheitstudiar om ny barne- og ungdomskule på Dale

4. februar 2016

Kommunestyret i Vaksdal ga i møte 22. juni 2015 rådmannen i oppdrag å utarbeide eit forprosjekt for ny barne- og ungdomskule på Dale. Det er vurdert tre alternativ i tillegg til eit 0-alternativ basert på vidareføring av eksisterande skulestruktur.

Bilete frå klasserom på Dale barne-og ungdomsskule

Høyring om skulestruktur i Vaksdal kommune – frist 11. februar 2016

17. desember 2015

Kommunestyret har vedteke at skulestrukturen i Vaksdal skal utgreiast. Vi sender no ut informasjon til ulike høyringsinstansar. Vi oppfordrar og andre interesserte til å levere høyringsuttale.

Bilete frå Dale barneskule

Oppvekst

3. april 2014