Du er her: Framsida ›› Helse og omsorg ››

Helse og omsorg

Folkehelseundersøkelse

Folkehelseundersøking i Hordaland - den største nokon gong

9. april 2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.

507831200

Velkomen til temakveld om demens 27. februar kl 18.00 i Turbinen

20. februar 2018

Det kan ramme oss alle, og over 77.000 menneske i Noreg lever med ein demenssjukdom, og 300.000 nære pårørande er rørt. Demens skuldast skade eller sjukdom i hjernen

Kven er "nypensjonisten" i Vaksdal

13. november 2017

Kva sosialt nettverk har han/ho? I kva grad bruker han/ho ny teknologi og data? Korleis er helsetilstanden deira? 
Kva haldningar og forventingar har dei til morgondagen sine tenester? Kva haldningar har dei til bruk av velferdsteknologi? 

HPV vaksine logo

Tilbod om gratis HPV-vaksine til unge kvinner fødde 1991 og seinare

9. november 2017

Er du i målgruppa og er busett i Vaksdal kommune kan du få HPV-vaksinen hos helsesyster på Dale.
Tilbodet gjeld også deg som tidlegare har takka nei til vaksinasjon via skulehelsetenesta.

Bilete av forsida til innbyggarundersøkinga

Innbyggjarundersøkinga i Vaksdal

3. november 2017

Ei undersøking blant innbyggjarar mellom 67-75 år om forventingar til morgondagen sine helse- og omsorgstenester, bustad og teknologi.

Bilete av undom med refleks

Bli sett - bruk refleks! Torsdag 19. oktober er den nasjonale refleksdagen.

17. oktober 2017

Vil du bli sett? Vi gir bort 30 flotte reflekspanneband. Kom innom på Innbyggarservice på Kommunehuset på Dale.

Biletecollage

Er det trygt å verta eldre i eigen heim?

9. oktober 2017

Velkomen til foredrag om velferdsteknologi onsdag 18. oktober

Bilete frå installasjon av sensorteknologi

Vi testar sensorteknologi

28. september 2017

Vi er no godt i gong med eit nytt forskingsprosjekt - utprøving av sensorteknologi heime hos eldre som bur åleine.

Bilete av hender

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim er ute til høyring - frist 20. oktober

8. september 2017

Utval for levekår i Vaksdal kommune vedtok 4.september 2017 å leggja utkast til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim ut til offentleg høyring.

Logo for lev vel prosjektet

Status juni 2017 - Lev Vel i Vaksdal

30. juni 2017

Nokre aktivitetar er ferdigstilt, somme er godt i gong og nokre er i startgropa. Vi har god framdrift og følgjer prosjektplanen.

Bilete for opning av brukarlab på Daletunet

Velkomen til ope hus på brukarlaben i "glasshuset" på Daletunet onsdag 12. juli kl 13 - 15

29. juni 2017

Har du ikkje besøkt brukarlaben enno? Vi er klare til å ta imot deg onsdag 12. juli mellom kl 13 og 15.

Bilete av eldre og ung i lag foran nettbrett

Bli med i namnekonkurranse - kva skal brukarlaben heite?

26. juni 2017

Har du eit godt forslag til namn på «brukarlaben» vår?

Bilete frå opning av brukarlab på Daletunet

Fyrste trinn av brukarlaben på Daletunet er opna

7. juni 2017

Magne Hestad, leiar for levekårsutvalet opna fyrste trinn av "brukarlaben"  fredag 2. juni framfor eit 20-tal frammøtte.

Bilete av Ungdomsrådet og kommunalsjef Solrun Hauglum

Ungdomsrådet ville høyre om LevVel- prosjektet

19. januar 2017

Kommunalsjef for helse og omsorg, Solrun Hauglum informerte eit engasjert Ungdomsråd om kommunen sitt helse- og omsorgsprogrosjekt "Lev Vel i Vaksdal" sist veke.

Bilete av robotvindusvask

Vaksdal kommune prøver ut kvardagsteknologi hos eldre innbygggjarar i kommunen

9. november 2016

Kommunen er med i eit forskingsprosjekt saman med Karde AS der vi skal teste ut universell utforming av kvardagsteknologi hos eldre menneske.

Anne Karin Berge, Ann Marit Mehus Lie, Anne Hedvig Faugstad

Vil du bli støttekontakt?

24. august 2016

Meiningsfullt oppdrag gjer meiningsfull fritid. Å vere støttekontakt kan vere både meiningsfullt og gjevande. Du kan hjelpe personar med ulike utfordringa med å skapa ein betre kvardag.

Bilete av forsida på planen

Kommunedelplan helse og omsorg 2015 - 2030

4. mai 2016

Kommunedelplan helse og omsorg blei godkjent i kommunestyret 11.4.2016.
Klikk her for å lese planen.
Klikk her for å sjå vedtaket i kommunestyret.

Heilskaplege tenester

26. april 2016

Vi leverer tenester til innbyggjarar i alle aldersgrupper og i heile skalaen for tenesteyting. Frå folkehelsearbeid, førebyggjande tiltak og habilitering/rehabilitering til helsehjelp og omsorg for personar som har store vanskar med helse og daglege gjeremål.