Du er her: Framsida ›› Tenester ›› Tenester A-Å

Er du bekymra for eigne eller andre sine barn?

Generelt

Då kan du venda deg til barnevernstenesta, skriftleg eller munnleg. Dersom du er i tvil om dette er ei sak for barnevernstenesta, kan du ringa og få rettleiing om dette, også anonymt.

Barnevernstenesta har tilbod om råd/rettleiing, tilsynsførar, avlastning/besøksheim, plass i barnehage/skulefritidsordning, fritidskontakt, økonomisk støtte til å delta i fritidsaktivitetar o.l. Barnevernstenesta kan òg hjelpa til om familien vurderer at det er naudsynt at barn i fosterheimar/institusjonar for ei tid.

Alle offentlege etatar, som til dømes skule, barnehage, lege og helsesøster har meldeplikt til barnevernstenesta dersom dei har grunn til å tru at eit barn lir under omsorgssvikt. Alle tilsette i barnevernstenesta har teieplikt. 

Barneverntenesta i Vaksdal og Modalen kommunar:
Telefon: 56 59 46 80 

Besøksadresse:
Skulegata 33, Dale (inne på skuleområdet) 
5722 Dalekvam

Kontaktperson:
Silje-Iren N. Olsen (einingsleiar/barnevernsleiar)
Telefon: 488 80 335
E-post: silje-iren.netteland.olsen@vaksdal.kommune.no

 

Tenesteomtale

Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

Saksbehandlingstid

Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan éi veke, gjennomgå innkomne meldingar og vurdere om meldinga skal følgjast opp med undersøkingar. Du skal få ei stadfesting innan tre veker om at meldinga er teke imot. Dette gjeld ikkje når meldinga er klart grunnlaus.

Tjenesten oppdatert: 27.11.2015 14:25