Du er her: Framsida ›› Byggje og bu ››

Byggje og bu

Bilete2 (L)(82769)

Brukar du Bryllupshaugen til tur og trening, skuleveg eller har du bustad/eigedom her?

Sei di meining om sykkelbommane innan 1. oktober

13. september 2017

Formanskapet i Vaksdal har i vedtak 28. august 2017 sagt at følgjande framlegg til endring skal sendast til høyring for brukarar av Bryllupshaugen:
Gjeldande skilt/skiltkombinasjonar i Bryllupshaugen vert behalde. Sykkelbommane i Bryllupshaugen sør vert fjerna. Sykkelbom i Skreien vert behalden og gjort dobbeltsidig.

 

IMG_1842

Bergsdalen har mange moglegheiter

Nye møter i oktober 2017

31. august 2017

Studiet er meint som kunnskapsgrunnlag og innspel til arbeidet med kommuneplanen

Dalestølen

Temakart friluftslivområder

Me ynskjer di hjelp til kartlegging av friluftslivområde i kommunen

25. august 2017

I løpet av hausten vil det verte invitert til ope informasjonsmøte og arbeidsverkstad i samband med kartlegging av friluftsområda i kommunen. Set av dato!

Dale:                  28. september 2017, Heradshuset på Dale, kl 1800-1930

Eksingedalen:    4. oktober 2017, skulen på Bergo i Eksingedalen, kl 1800-1930

Dale sentrum

Kunnskap om byggeskikk i kommunane

Tilgang til veiledarar - landsdekkande database under oppbygging

6. april 2017

"Bygg og Bevar" er eit program opprettet av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Dette er eit bidrag til at eldre bygninger blir brukt, forvalta, sett i stand og utvikla på en god måte.

Reguleringsplan for Jamnegarden har vore til offentleg ettersyn

Merknadshandsaming er under arbeid i april/mai 2017

16. februar 2017
Illustrasjon av databrukarar

Vi ønskjer å sende brev til den digitale postkassa di. Er du klar til å ta imot?

13. januar 2017

Vi jobbar aktivt med å digitalisere tenestene våre for å gi betre service til deg som bur og driv næring i kommunen.

Bilete av tabell for resulat av undersøking

Innbyggjarane våre er godt nøgde med byggjesakshandsaminga

8. desember 2016

Vaksdal kommune har for fyrste gong gjennomførd ei brukarundersøking for byggjesaksbehandling. Spørjeskjemaet blei sendt ut til 54 tilfeldige innbyggjarar som har nytta seg av byggjesakstenesta, og vi fekk svar frå 43%. Dette er vi godt fornøgd med, og takkar alle som deltok.

Bilete av brøytemannskap

Brøyting og strøing av kommunale vegar

22. november 2016

Vaksdal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale vegar.

Ungdom med refleks

Bli sett - bruk refleks!

17. oktober 2016

Torsdag 20. oktober er den nasjonale refleksdagen og vi oppfordrar alle innbyggjarar, både vaksne, ungdomar og born, om å nytte refleks i haust- og vintermørke.

Vaksdal kommune sitt folkehelseoversyn - utarbeidd i 2015

29. august 2016

Folkehelselova § 4 slår fast at «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen». Godt oversyn skal gjera folkehelsearbeidet meir treffsikkert.

Kart over strekninga Arna-Voss

Vossebanen og E16 Arna-Voss

13. juni 2016

 Statens vegvesen og Jernbaneverket vart møtt av engasjerte innbyggjarar på informasjonsmøte på Dale sist torsdag. 

Haga Sponheim Barth

Berekraftige stasjonsbyar i Bergensbaneregionen – kva kan vere mogeleg vekst og utvikling?

18. februar 2016

Ordføraren inviterte til folkemøte tysdag kveld, i samband med lanseringen av eit mogelegstudie som er gjennomført for å sjå på nokre alternativ for bruk av tunnelmassar i samband med utbygging av ny E16 og bane gjennom kommunen vår.

Utvidet bruk av adressetilleggsnavn

25. januar 2016

Ei endring av matrikkelforskrifta gjer det mogleg å tildela adressetilleggsnamn til fleire eigedomar i eit avgrensa område. Det er ikkje lenger naudsynt at eigedomen er eit gardsbruk som har gitt opphav til stadnamnet.